w , ,

Zasiłek dla bezrobotnych

Przepisów na temat przyznawania prawa do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co do zasady, zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracowała łącznie przez okres co najmniej 365 dni za co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Prawo do uzyskania zasiłku może być także przyznane osobom, które przed zarejestrowaniem prowadziły działalność gospodarczą. W tym przypadku liczy się wysokość opłacanych składek (nie może być to, np. „mały ZUS” lub „ulga na start”).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych (od 1.06.2021 r.)

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80%, 100% i 120%. Świadczenie to może być przyznane na 6 lub 12 miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek jest wypłacany w wyższej kwocie. Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych.

80% (mniej niż 5 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 992,70 zł brutto / 855,36 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 779,60 zł brutto / 681,44 zł netto.

100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy)     
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 240,80 zł brutto / 1 058,13 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 974,40 zł brutto / 840,70 zł netto.

120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 489,00 zł brutto / 1 260,99 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 169,30 zł brutto / 1 000,06 zł netto.

Rozwiązanie umowy a zasiłek

W przypadku przyznania prawa do zasiłku istotną kwestią jest sposób rozwiązania umowy o pracę. Ma on wpływ na to, po jakim czasie od dnia rejestracji zostaje przyznane prawo do zasiłku. I tak, gdy:

•    umowa wygaśnie,
•    zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta,
•    zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę,
•    zostanie rozwiązana przez pracownika w trybie art. 55 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli w sytuacji gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika,

prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji.

Prawo do zasiłku przyznawane jest również od dnia rejestracji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, ale jako przyczyna w świadectwie pracy podana jest jedna z okoliczności zawartych w art. 75 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

W sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostanie rozwiązana:
•    na mocy porozumienia stron lub
•    za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika,

prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach (karencja) od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

Informacji na temat przyznawania prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod nr. telefonu 19524.

Źródło:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 41 ust. 1b, 71–73, 75,76, 79)

Załączniki

Avatar photo

Napisane przez Joanna Niemyjska

50 zł za koszulkę = 50 zł dla domu dziecka. #DreamTIM dla Dzieciaków trwa!

Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection przewiduje awarie procesów produkcyjnych