w , ,

Tarcza 7.0, czyli zmiany w przepisach dotyczących Tarczy 6.0

19 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli Tarcza 6.0. Kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z urzędów pracy mają w niej dwa artykuły: 15gga (dotyczy wniosków składanych do wojewódzkich urzędów pracy) oraz 15zze4 (dotyczy wniosków składanych do powiatowych urzędów pracy).

1 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W rozdziałach 1 i 3 tego dokumentu opisane są nowe zasady, które zmieniają te zapisane w ustawie (Tarczy 6.0).

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga)

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadza rozporządzenie do dofinansowania do wynagrodzenia pracowników (Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, art. 15gga) wymienić można:
– powiększenie listy kodów PKD objętych wsparciem o 5 nowych:
•    55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
•    55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
•    55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
•    79.11.A Działalność agentów turystycznych
•    79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

– wydłużenie okresu, do którego przedsiębiorcy mogą składać wnioski, do 31 marca 2021 r. (wcześniej  28 lutego 2021 r.). Dotyczy to wszystkich (nie tylko nowych kodów PKD) przedsiębiorców, objętych wsparciem, opisanych w art. 15gga ust. 1 ustawy oraz w §1 rozporządzenia.
– przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności nowymi kodami PKD (ujętymi w rozporządzeniu: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.) deklarują jej prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. Pozostali, ujęci wcześniej w ustawie w art. 15gga, nadal deklarują jej prowadzenie na dzień 30 września 2020 r.

Nadal: przedsiębiorcy, zarówno ci ujęci w rozporządzeniu, jak i w ustawie, deklarują, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 nadaje staroście uprawnienie
do udzielenia jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19.

Co ważne, o dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo, rozporządzenie powiększa listę kodów PKD. Dzięki temu więcej przedsiębiorców może skorzystać z tej dotacji. Nowe kody to: 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.C.
W stosunku do dotacji opisanej w ustawie w art. 15zze4, zmianie ulegają:
– ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie dokonuje się jej na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. (wcześniej był to 30 września 2020 r.).
–  ocena spełnienia warunku w zakresie nie zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie, dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. (wcześniej był to 30 września 2020 r.).
– sposób obliczenia spadku obrotów. Obecnie przedsiębiorcy informują o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dzięki temu wnioski o tę dotację mogą składać przedsiębiorcy, którzy krótko prowadzą działalność, a zanotowali spadek obrotów. W dotacji opisanej w ustawie (art. 15zze4) porównywało się październik lub listopad 2020 r. do października lub listopada 2019 r., co uniemożliwiało wielu młodym przedsiębiorcom złożenie wniosku.  

Wszystkie kody PKD ujęte w rozporządzeniu w rozdziale dotyczącym dotacji: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zasady przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga) opisane są tu:
psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Zasady przyznawania dotacji na podstawie rozporządzenia opisane są tu: psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

 

Załączniki

Napisane przez Joanna Niemyjska

50 zł kieszonkowego dla nastolatka w Credit Agricole

Czym interesowały się dzieci podczas przerwy świątecznej