w

Tarcza 4.0 – co się zmienia?

24 czerwca weszła w życie tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg nowych przepisów.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Nowa ustawa znosi obowiązek wysyłania wniosku o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Dotychczasowe przepisy wymagały złożenia takiego wniosku po trzech miesiącach od udzielenia wsparcia (przelewu środków na konto). Jeżeli przedsiębiorca spełnił warunek prowadzenia działalności gospodarczej, przez wymagane 3 miesiące, miał możliwość ubiegania się (w terminie 14 dni) o umorzenie pożyczki.

Przepisy tarczy 4.0 wprowadziły automatyczne umorzenie pożyczki. Dotyczy to również wniosków złożonych wcześniej (przed wejściem w życie Tarczy 4.0). Warunek umorzenia pozostaje ten sam – 3 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wymagane jest zatem składanie wniosku o umorzenie ani innego zawiadomienia.

Nowe przepisy stanowią także, że środki uzyskane z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej. W sytuacji, gdy zajęte już pieniądze nie zostały jeszcze rozdysponowane podlegają zwrotowi.

Wśród nowych zapisów, zmieniających poprzednie regulacje, pojawił się także przepis o tym, że wniosek o pożyczkę składa się do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.
Wcześniej wysyłało się go do odpowiedniego urzędu ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie dokumenty, które wpłynęły do urzędów, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności, przed wejściem w życie tarczy 4.0, mają zostać rozpatrzone przez te urzędy, do których je złożono.

Nowy wniosek do wojewódzkich urzędów pracy

Tarcza 4.0 wprowadziła także nową formę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Na portalu praca.gov.pl został dodany wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opisuje artykuł 15gg nowej ustawy. Przedsiębiorcy mogą składać wniosek (praca.gov.pl: VIA-WOMPN) do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy. Wnioskują w nim o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest, podobnie jak we wniosku VIA-WOMP, jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na poziomie co najmniej 15 proc. (w stosunku rok do roku) albo 25 proc. (w stosunku miesiąc do miesiąca).
W pierwszym przypadku porównuje się obroty z dwóch kolejnych miesięcy po 31 grudnia 2019 r. z takimi samymi, dwoma miesiącami ubiegłego roku. W drugim przypadku porównuje się obroty z dowolnego miesiąca po 31 grudnia 2019 r. i z miesiąca poprzedniego.
Dofinansowanie przyznawane jest na okres maksymalnie trzech miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku.

Wsparcie to może otrzymać przedsiębiorca, który nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

W okresie pobierania świadczenia, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata środków odbywa się w transzach, odpowiadających ilości miesięcy (1,2 lub 3) wskazanych we wniosku. Dofinansowanie przyznawane jest do połowy wysokości wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (według informacji GUS).

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Art. 15zzda, ust. 1 dodany w nowej ustawie brzmi: „W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”

O tę formę dofinansowania mogą wnioskować:

– organizacje pozarządowe;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
– spółdzielnie socjalne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje te mogą wnioskować o kwotę maksymalnie 5000 zł, ale nie większą niż 10 proc. przychodów w poprzednim roku bilansowym. We wniosku, w części 6. Oświadczenie, jest punkt 8, który brzmi:
„Oświadczam, że osiągnięty przeze mnie przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł, a wysokość łącznych przychodów osiągniętych przeze mnie w poprzednim roku bilansowym wyniosła ……zł”.

Środki z tego dofinansowania nie podlegają egzekucji komorniczej. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od daty wpływu pieniędzy na konto pożyczkobiorcy. 

Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia oraz sposobu wypełnienia wniosku udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok w ww.zielonalinia.gov.pl

Napisane przez Joanna Niemyjska

Aplikacje adware preinstalowane na smartfonach

Credit Agricole stawia na zieloną energię