w ,

Pożyczka z Tarczy

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy jest jedną z form wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Każdy mikroprzedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy wystąpił u niego spadek obrotów, czy nie, może wystąpić z wnioskiem o pożyczkę do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jej wysokość to maksymalnie 5000 zł. Ważną częścią umowy, którą podpisuje Pożyczkobiorca, jest możliwość umorzenia pożyczki.

Poniżej przedstawiamy pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z konsultantami Zielonej Linii. Odpowiadamy na nie w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), o raz wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1. Czy wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy może składać przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością nie mogą otrzymać pożyczki. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanie jej miałoby charakter zasiłku, a cel udzielanej pomocy jest inny. Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia, i nie była ona zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego lub 31 marca 2020 r. oraz w dniu składania wniosku to może ubiegać się o pożyczkę.

 2. Jakie załączniki są potrzebne do wysłania wniosku o pożyczkę przez moduł praca.gov.pl?

W obecnej formie wniosku na stronie praca.gov.pl, zarówno załącznik nr 1, jak i załącznik nr 2 dodają się automatycznie.

Załącznik nr 1 to „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”, który pożyczkobiorca wypełnia
na końcu wniosku (znajduje się pod załącznikami). Dodaje się on automatycznie po przejściu
na kolejną stronę. Załącznik nr 2, czyli „Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy” jest już dodany, na stałe. Umowę można pobrać,
by się z nią zapoznać. Podpisuje się ją podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym razem z wnioskiem, podczas wysyłania. Nie należy jej drukować, podpisywać ręcznie i skanować.

Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, potrzebne jest pełnomocnictwo (nie musi być notarialne) i jedynie ten dokument należy dołączyć do wniosku jako „Nowy załącznik”.

3. Czy wsparcie z ZUS-u należy uwzględnić we wniosku o pożyczkę, przy pytaniu:
„Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”?

Tak. Wówczas w zakładce „Rodzaj i forma otrzymanej pomocy” wybieramy „Inne”. Poniżej wpisujemy wysokość dofinansowania oraz datę. W ramce wpisujemy nazwę (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i adres ZUS-u, z którego dostaliśmy decyzję.

 4. Czy spółka cywilna może ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc, każdy wspólnik spółki cywilnej jest przedsiębiorcą i to nie spółka powinna ubiegać się o pożyczkę, a poszczególni jej wspólnicy. Pożyczkę może uzyskać każdy wspólnik spółki cywilnej, bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i oprócz tego w ramach spółki, czy też prowadzi wyłącznie działalność w ramach spółki.

5. Czy pożyczka może być przyznana osobie, która oprócz prowadzenia działalności gospodarczej jest dodatkowo zatrudniona lub jest emerytem?

 Tak. Należy tylko zauważyć, że środki przyznane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej powinny być wydatkowane wyłącznie na ten cel (na prowadzenie działalności gospodarczej).

 6. Co uważa się za datę udzielenia pożyczki?

Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków na konto przedsiębiorcy.
Zgodnie z § 9 Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (załączonej do wniosku), Umowa obowiązuje od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy pożyczki.

7. Kiedy składa się wniosek o umorzenie pożyczki?

Zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (załączonej do wniosku) pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa
do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Wniosek o udzielenie pożyczki można wysłać za pośrednictwem modułu praca.gov.pl
(w zakładce „Tarcza antykryzysowa”). Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia oraz sposobu wypełnienia wniosku udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Art. 15 zzd. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

https://tiny.pl/79dbt

Napisane przez Joanna Niemyjska

Zaawansowane ugrupowanie cyberprzestępcze udoskonala swój zestaw narzędzi

Kaspersky wprowadza nową wersję platformy edukacyjnej ASAP w języku polskim