w ,

Internet dla zagrożonych wykluczeniem

Projekt jest realizowany z udziałem funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu:

• osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
• dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkami pomocy społecznej;
• osobom z gospodarstwa domowego, spełniającym kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

Uczestnicy projektu otrzymają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki oraz dodatkowy niezbędny osprzęt w przypadku osób niepełnosprawnych. Zapewniona też będzie opieka serwisowa, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, ubezpieczenie oraz aktualizacja oprogramowania i jego serwisowanie.

Nabór dotyczy organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze statutem mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej i wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 10 lutego 2012 roku do godz. 12.00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją: "Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b, pokój nr 216A (II piętro). Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do wydziału.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych:torun.pl/ngo oraz Biuletynu Informacji Publicznej:bip.torun.pl

Projekt powstaje w oparciu o wytyczne zawarte w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Napisane przez Aleksandra Iżycka

„Przybij piątkę” z Microsoft Dynamics NAV!

Frost & Sullivan: Niesprzyjające wiatry dla chińskiej branży turbin wiatrowych