w

Dodatkowe pieniądze z urzędu pracy za podjęcie zatrudnienia

Zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu podjęcia pracy. Wystarczy, że spełnią określone w ustawie przepisy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta. Warunkiem otrzymania wsparcia w przypadku skierowania przez urząd pracy jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę – tłumaczy Piotr Rafałowicz, starszy specjalista z Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.

Zmiana pracodawcy w okresie pobierania dodatku nie wpływa na jego utratę jeśli między umowami nie ma przerw. O zmianie pracodawcy należy poinformować urząd pracy.

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany

Urząd pracy nie przyzna dodatku aktywizacyjnego osobom, które podejmują pracę u pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub praca będzie wykonywana za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. Dodatek nie przysługuje również w przypadku zatrudnienia w ramach wsparcia z urzędu pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmujące pracę w wyniku umowy po zrealizowanym stażu także nie mogą liczyć na wsparcie w postaci dodatku aktywizacyjnego.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego oraz okres jego pobierania

Dodatek przyznawany jest w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, do 430,70 zł. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy świadczenie będzie wypłacane przez połowę okresu, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek. 

Osoby kierowane do pracy przez urząd otrzymają dodatek na cały okres, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 430 zł. Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby.

Szczegółowe informacje na temat dodatku aktywizacyjnego można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii oraz pud numerem telefonu 19524.

Joanna Kuzub Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Napisane przez Joanna Niemyjska

Kaspersky Innovation Hub zaprasza startupy technologiczne do udziału w swoim programie

Check Point SecureAcademy – szkoła cyber-obrońców również w Polsce!