w

Do kiedy można składać wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to niektóre formy wsparcia oferowane przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zostały one opisane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z przepisami wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać do 27 września 2020 roku (Rada Ministrów może zmienić ten termin). Data ta budzi jednak pewne wątpliwości. Dotyczą one interpretacji. Czy wrzesień jest ostatnim miesiącem, który można uwzględnić we wniosku o trzymiesięczne dofinansowanie? Czy jest ostatnim miesiącem, w którym przedsiębiorca może złożyć wniosek o trzymiesięczne dofinansowanie i objąć nim okres: wrzesień, październik, listopad. Wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest korzystne dla przedsiębiorców. Mogą oni składać wnioski do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, uwzględniając trzy miesiące licząc od września. Czyli we wniosku składanym we wrześniu (do 27 września) można ująć (maksymalnie) trzy pełne miesiące: wrzesień, październik, listopad.

Jakie wsparcie oferują urzędy pracy?

Wsparcie oferowane przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej:

1. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g).

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga).

3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym  wymiarem czasu pracy (art. 15gg).

Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy:

1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc).

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb).

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).
    
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2).

Ponadto, powiatowe urzędy pracy oferują niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) i dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda). W tym przypadku wiążący jest termin: do 27 września.

Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia oraz sposobu wypełnienia wniosku udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

Wojciech Napora
Starszy Specjalista – redaktor serwisu w [email protected]
tel. 85 74 81 621

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok w ww.zielonalinia.gov.pl

Napisane przez Joanna Niemyjska

Od 1 września homologacje pojazdów po nowemu

Kaspersky – nowy kurs online na temat szukania zagrożeń przy użyciu YARA