w ,

Czy bezrobotny ma prawo do urlopu?

Osoba bezrobotna, rejestrująca się w urzędzie pracy, ma określone prawa i obowiązki. Jednym z obowiązków jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia, którą bezrobotny deklaruje już w momencie rejestracji. Warunkiem utrzymania statusu bezrobotnego jest więc zgłaszanie się do urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia lub przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy.

Ponadto, urząd pracy może wezwać bezrobotnego również między wyznaczonymi wizytami, w celu przedstawienia propozycji pracy lub szkolenia. Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się na te wizyty.

Czasowy brak gotowości do podjęcia zatrudnienia

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dają możliwość osobie bezrobotnej zgłoszenia czasowego braku gotowości do podjęcia zatrudnienia. Stanowi o tym art. 75 ust. 3 ww. ustawy:

„Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego”.

Oznacza to, że w każdym roku kalendarzowym bezrobotny ma prawo do 10 dni kalendarzowych, tzw. braku gotowości. Jednak wcześniej, przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem wizyty, bezrobotny powinien zgłosić do urzędu pracy okoliczność powodującą brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, np. wyjazd. W tym czasie urząd pracy nie może go pozbawić statusu osoby bezrobotnej.

Po upłynięciu zgłoszonych dni braku gotowości, należy zgłosić się do urzędu pracy. Chodzi tu o sytuację, gdy bezrobotny miał się stawić w tym terminie, w którym zgłosił brak gotowości, w urzędzie pracy. Przepisy nie zobowiązują bezrobotnego do stawiania się w urzędzie bez wezwania po zakończonym okresie zgłoszonego braku gotowości.

Więcej niż 10 dni

W przypadku, gdy bezrobotny planuje dłuższy wyjazd (dłuższy niż 10 dni) lub z innego powodu nie będzie zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia powinien wyrejestrować się z urzędu pracy, a po powrocie zarejestrować ponownie. Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywało przez 30 dni od daty wyrejestrowania. Dzięki temu osoba bezrobotna może uniknąć pozbawienia statusu bezrobotnego przez urząd.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i niepowiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, powoduje wyrejestrowanie od dnia niestawiennictwa na okres:

•    120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
•    180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
•    270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 75).

 

Avatar photo

Napisane przez Joanna Niemyjska

Credit Agricole otwiera kolejne placówki bezgotówkowe

Tatsuno chroni swoje dystrybutory paliwa przy pomocy rozwiązania firmy Kaspersky